• Pátek 14.12.2018    13 : 44 : 55

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.sluzbynonstop.cz

obchodní společnosti SLUŽBY NONSTOP s.r.o. , se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 248 04 011, zapsané v obchodním  rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175758.

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 I.1. Tyto obchodní podmínky vyhledavatele se vztahují na všechny úkony učiněné při vyhledávání dodavatele služby pro zadavatele a upravují práva a povinnosti vyplývající pro smluvní strany se smlouvy o vyhledání dodavatele služby (dále také jen „Smlouva“).
   
 I.2. Vyhledavatelem je společnost SLUŽBY NONSTOP s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 248 04 011, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175758.
   
 I.3. Zadavatelem ( zákazníkem) je fyzická či právnická osoba, která učiní vůči vyhledavateli návrh na uzavření smlouvy, tj. provede platnou objednávku způsobem popsaným v článku III. těchto obchodních podmínek.
   
 I.4. Dodavatelem služby je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu jako předmět své podnikatelské činnosti. Práva a povinnosti mezi zadavatelem a dodavatelem vyhledávané služby jsou však obsahem samostatného závazkového právního vztahu uzavřeného mezi těmito osobami.
   
 I.5. Obchodní podmínky www.službynonstop.cz (dále také jen „Obchodní podmínky“), jsou uveřejněny na webové stránce vyhledavatele www.sluzbynonstop.cz/o-nas/obchodni- podminky/. Odesláním objednávky pak zadavatel vyhledavateli stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, v celém rozsahu s nimi souhlasí a na důkaz tohoto souhlasu odesílá svojí nabídku (objednávku) na uzavření smlouvy o vyhledání dodavatele služby vyhledavateli.
   
 I.6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedělitelnou součástí smlouvy o vyhledání dodavatele služby. V případě, že vyhledavatel a zadavatel uzavřou písemnou Smlouvu , jejímž obsahem bude ujednání odchylné ve vztahu k Obchodním podmínkám, užije se přednostně ujednání obsažené v takové písemné smlouvě. Ostatní ustanovení Obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.
   
 I.7. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, přičemž smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 51 občanského zákoníku.
   
 I.8. Je-li smluvní stranou jiný subjekt než ten, který je uvedený v bodě 7. tohoto článku, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, přičemž Smlouva je uzavřena s souladu s ustanovením § 269 odst.2 ob­chodního zákoníku.
   
 I.9. V případě, že je Smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, je tato osoba ze Smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Souhlas je tato osoba oprávněna udělit  zasláním emailu na adresu info@sluzbynonstop.cz, popřípadě písemným souhlasem zaslaným na poštovní adresu sídla vyhledavatele či písemným potvrzením v sídle vyhledavatele. 

 

Článek II.
Předmět smlouvy

 II.1. Předmětem smlouvy o vyhledání dodavatele služby je zajištění vhodného dodavatele konkrétní zvolené služby, jejichž nabídka je zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách vyhledavatele www.sluzbynonstop.cz, pro zadavatele, anebo pro jím určenou třetí osobu.

 

Článek III.
Uzavření smlouvy

 III.1.  V případě, že zákazník (zadavatel) projeví zájem o vyhledání dodavatele služby, zašle vyhledavateli návrh na uzavření Smlouvy (objednávku), a to některým z těchto způsobů:
 
 • vyplněním objednávkového formuláře, který se nachází na webových stránkách www.sluzbynonstop.cz a jeho odesláním elektronickým způsobem vyhledavateli
 • zasláním objednávky elektronickou poštou na kontaktní emailovou adresu info@sluzbynonstop.cz
 • vyplněním objednávkového formuláře přímo v sídle vyhledavatele
 • telefonickou objednávkou
   
 III.2. Objednávka dle bodu 1. tohoto článku se považuje za závazný návrh na uzavření smlouvy.
   
 III.3. Smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy ( objednávky) vyhledavatelem, a to některým z těchto způsobů:
 
 • odesláním potvrzení objednávky na emailovou adresu zadavatele
 • písemným potvrzením objednávky v sídle vyhledavatele
 • telefonickým potvrzením objednávky

 

Článek IV.
Certifikát

 IV.1. Je-li to vzhledem k povaze vyhledávané služby možné a vhodné, vyhledavatel po uzavření Smlouvy se zadavatelem a vyhledání dodavatele služby může zadavateli vydat certifikát, který lze využít při hrazení předmětné služby u jím vyhledaného dodavatele, a to za předpokladu, že:
 
 • povaha vyhledávané služby vydání takového certifikátu umožňuje ( zejména možnost přesného vymezení výše její ceny )
 • vyhledavatel informuje zadavatele o možnosti jeho vydání a zadavatel o něj požádá
 • cena za vyhledávanou službu přesáhne částku 3.000,- Kč
 • zadavatel hodnotu certifikátu, jež představuje cenu vyhledávané služby, vyhledavateli uhradí. 

Výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

   
 IV.2. Certifikát musí obsahovat :
 
 • identifikační číslo
 • specifikaci služby
 • identifikaci dodavatele služby
 • cenu služby ( tj. hodnotu certifikátu)
 • platnost certifikátu
   
 IV.3. Certifikát je vyhledavatel povinen doručit objednateli:
  a) v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovní licence, kdy tato služba je zpoplatněna částkou 100,- Kč
b) zasláním v elektronické podobě na emailovou adresu zadavatele
c) v listinné podobě osobně v sídle vyhledavatele
   
 IV.4. Způsob úhrady hodnoty vydaného certifikátu:
  a) v hotovosti v sídle vyhledavatele
b) na dobírku při zaslání v listinné podobě
c) bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu vyhledavatele v případě zaslání v elektronické podobě
   
 IV.5. V případě úhrady vydaného certifikátu dle bodu 4.písm. a) tohoto článku obdrží zadavatel daňový doklad - fakturu ihned po zaplacení plné výše hodnoty certifikátu.
   
 IV.6. V případě úhrady vydaného certifikátu dle bodu 4.písm. b) tohoto článku je daňový doklad - faktura součástí zásilky.
   
 IV.7. V případě úhrady vydaného certifikátu dle bodu 4. písm. c) tohoto článku je vyhledavatel povinen bez zbytečného odkladu zaslat na kontaktní email zadavatele daňový doklad - fakturu. Zadavatel je povinen uhradit tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti.
   
 IV.8. V případě vydání a řádného uhrazení hodnoty certifikátu, není zadavatel dále povinen k další finanční úhradě za realizaci služby vůči dodavateli služby. Dodavatel služby není oprávněn domáhat se jakýchkoliv plateb v souvislosti s realizací služby, ledaže by měl zadavatel (či jím určená třetí osoba) zájem o čerpání služeb nad rámec hodnoty vydaného certifikátu.
   
 IV.9. Pokud byl certifikát vydán a řádně uhrazen, zadavatel anebo jím určená třetí osoba může čerpat službu pouze na základě předložení certifikátu dodavateli služby. Certifikát zaslaný v elektronické podobě jsou zadavatel anebo jim určená třetí osoba povinni vytisknout a předložit dodavateli služby před započetím její realizace.
   
 IV.10. Certifikát platí po dobu 6 měsíců, pokud na něm není vyznačena platnost delší.
   
 IV.11. Certifikát je určen vždy na služby konkrétního dodavatele. Není proto možné jej vyměnit za certifikát na služby jiného dodavatele ani jej měnit za peníze. Jakákoliv změna služby či její ceny závisí na dohodě zadavatele či jim určené třetí osoby s dodavatelem.
   
 IV.12. Platnost certifikátu je ukončena buď realizací samotné služby anebo uplynutím doby jeho platnosti. Po uplynutí doby platnosti či po realizaci služby je certifikát neplatný. V této fázi je účel Smlouvy naplněn a vyhledavatel již nemá vůči zadavateli žádných závazků.
   
 IV.13. V případě, že zadavatel nebo jim určená třetí osoba nemůže využít certifikát a realizovat službu do uplynutí doby platnosti certifikátu, může před uplynutím této doby kontaktovat vyhledavatele a požádat jej o prodloužení platnosti certifikátu, avšak maximálně o 3 měsíce. Prodloužení platnosti certifikátu je zatíženo poplatkem ve výši 10 % z ceny služby, minimálně však částkou 200,- Kč. V takovém případě je zadavatel či jim určená osoba povinna do jednoho týdne ode dne ukončení platnosti certifikátu tento certifikát vrátit vyhledavateli a v dané lhůtě také uhradit stanovený poplatek za prodloužení, v případě splnění těchto podmínek je vyhledavatel povinen poskytnout certifikát nový. Pro tyto účely se přiměřeně použije ustanovení bodu 3. a 4. tohoto článku. Byl-li zadavatelem či jim určenou třetí osobou zaslán platný certifikát za účelem jeho výměny z důvodu prodloužení platnosti, ale nebyla splněna poplatková povinnost, je vyhledavatel povinen tento platný certifikát vrátit zadavateli či jim určené osobě. I v tomto případě se přiměřeně použije ustanovení bobu 3. tohoto článku.
   
 IV.14. Pokud zadavatel či jím určená třetí osoba ztratí či jim bude odcizen platný certifikát (vystavený v listinné podobě), je nutné o této skutečnosti ihned informovat vyhledavatele, který tento certifikát zablokuje, tj. po jeho předložení nebude možné službu realizovat. Žádost o vystavení nového certifikátu s novým identifikačním číslem a zachovanou dobou platnosti je nutné uplatnit nejpozději 2 dny před ukončením její platnosti. Poplatek za vystavení ztraceného či odcizeného certifikátu je 100,- Kč. Pro tyto účely se přiměřeně použije ustanovení bodu 3. a 4. tohoto článku.
   
 IV.15. Je-li to z povahy služby možné, držitelem vydaného a řádně uhrazeného certifikátu může být i jiná osoba než samotný zadavatel či jim určená třetí osoba. V takovém případě je nositelem práv a povinností uvedených v bodě 8., 9. a 11. tohoto článku stejně jako výše uvedené osoby.

 

Článek V.
Vyhledání dodavatele služby bez vydání certifikátu

 V.1. V případech, kdy nebude vyhledavatelem vydán certifikát specifikovaný v předchozím článku, budou po vyhledání vhodného dodavatele pro zadanou službu vyhledavatelem dodavateli poskytnuty kontaktní údaje zadavatele. Přičemž vyhledavatel je v takovém případě povinen poskytnout dodavateli tyto údaje o zadavateli:
 
 • jméno, příjmení / firma
 • telefonní číslo či emailovou adresu
   
 V.2. Po předání výše uvedených kontaktů je již na vůli zadavatele a dodavatele služby zda mezi nimi dojde ke vzniku nového závazkového právního vztahu, potažmo realizaci samotné služby. V této fázi je účel Smlouvy naplněn a vyhledavatel již nemá vůči zadavateli žádných závazků

 

Článek VI.
Odměna vyhledavatele

 VI.1. Smlouva o vyhledání dodavatele služby je bezplatná, respektive vyhledavatel namá nárok požadovat po zadavateli odměnu za činnost, kterou pro zadavatele vykonal. Odměnou nejsou myšleny poplatky uvedené v článku IV. Obchodních podmínek. Toto ustanovení se také nedotýká nároku vyhledavatele na náhradu škody, kterou jí zadavatel či jím určená třetí osoba způsobili.  

 

Článek VII.
Čas, doba čerpání služby a rezervace služby

 VII.1. Vyhledavatel není povinen ani oprávněn rezervovat, sjednávat či jinak zajišťovat čas, dobu čerpání a rezervaci služby zadavateli u osoby dodavatele. Tato činnost již není předmětem Smlouvy, a to ani v případě, kdy je vyhledavatelem vydán certifikát dle článku IV. Je pouze na zadavateli a dodavateli služby jak si své vztahy do budoucna upraví.
   
 VII.2. V případě, že byl vydán certifikát dle článku IV. a dodavatel služby se zadavatelem při sjednávání času, doby čerpání či rezervace služby nespolupracuje, může se zadavatel obrátit na vyhledavatele s žádostí o pomoc při řešení této situace.
   
 VII.3. Čerpáni služby, pro kterou byl vydán certifikát je podmíněn platností tohoto certifikátu - viz. článek IV. bod 12.

 

Článek VIII.
Reklamace

 VIII.1. V případě, že služba nebude dodavatelem realizovaná v souladu s ujednáním mezi zadavatelem a dodavatelem, nemá zadavatel právo na uplatnění reklamace u vyhledavatele. Certifikát vydaný vyhledavatelem má pouze funkci uhrazovací. U služeb, při jejichž vyhledání se certifikát nevydává, je účel Smlouvy naplněn při samotném předání kontaktů.

 

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

 IX.1. Účastníci Smlouvy jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených těmito Obchodními podmínkami, písemnou Smlouvou či v případě, že tak stanoví zákon, kterým se dle článku I. bodu 7. a 8. řídí vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky.

 

Článek X.
Ochrana osobních údajů

 X.1. Vyhledavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu vyhledavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 
   
 X.2. Zadavatel souhlasí s poskytnutím svých kontaktních údajů, uvedených v článku V. Obchodních podmínek, dodavateli služby.
   
 X.3. Při nakládání s osobními daty se vyhledavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění.
   
 X.4. Zadavatel dává souhlas ke shromažďování osobních údajů odesláním objednávky. Třetí osoba určená objednatelem k čerpání služby dává souhlas způsobem uvedeným v čl. I bod I.9. těchto Obchodních podmínek.

 

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

 XI.1. Vyhledavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Platnost změněných obchodních podmínek je ode dne jejich zveřejnění na www.sluzbynonstop.cz.
   
 XI.2. V případě kdy je Smlouva uzavřená v písemné formě, jakákoliv její změna musí být provedena v písemné formě a odsouhlasená smluvními stranami. 
   
 XI.3. Tyto obchodní podmínky mají vůči zadavateli účinnost dnem uzavření Smlouvy, tj. potvrzením závazné objednávky zadavatele ze strany vyhledavatele. Vůči třetí osobě určené zadavatelem k čerpání služby mají tyto Obchodní podmínky účinnost až udělením souhlasu dle čl. I bodu 9. těchto Obchodních podmínek.
   
 XI.4. V případě změny Obchodních podmínek jsou změněné Obchodní podmínky účinné pro zadavatele až dnem uzavření písemného dodatku k původní Smlouvě, v kterém zadavatel prohlásí, že souhlasí se změněnými obchodními podmínkami.
   
 XI.5. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.sluzbynonstop.cz či reklamních materiálech vyhledavatele podléhají autorským právům a nesmějí být kopírované či jinak užívané bez výslovného písemného souhlasu vyhledavatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze ilustračního charakteru a mohou se od skutečnosti odlišovat.
   
 XI.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2011

 

© SLUŽBY NONSTOP 2013